Tanulási zavarok

Tanulási zavar meghatározása:

“Tanulási zavarnak tekintjük azt az – intelligencia szint alapján elvárhatónál lényegesen – alacsonyabb tanulási teljesítményt, amely gyakran neurológiai deficit vagy funkciózavar talaján jön létre, sajátos kognitív tünetegyüttessel. Ezek a részképesség zavarok alapvetően nehezítik az iskolai tanulás során az olvasás, az írás és/vagy a matematika elsajátítását. A teljesítménykudarcok gyakran másodlagos neurotizációhoz vezetnek. A tanulási zavar a legkoraibb időszakban alakul ki, és tünetei felnőtt korban is fellelhetők. Kognitív és tanulási terápiával jól befolyásolható. Társuló tünetként megjelenhet különböző fogyatékosságoknál.”
Dr. Sarkady – Dr. Zsoldos

Leggyakoribb iskolai jellemzők
 • A tanuló viselkedése kapkodó, közvetlen, kiszámíthatatlan, néha lustának tűnik.
 • Figyelme nem tartós, mindenre csak rövid ideig tud koncentrálni.
 • Nagyon lassan dolgozik, általában nem készül el a feladattal a megadott idő alatt.
 • Gyakran elkésik az óráról, óra után elszöszmötöl valamin.
 • Nem, vagy hanyagul készíti el a házi feladatát, a feladatokat nem érti vagy elfelejti.
 • Nem tudja, hogyan ossza be az idejét a tanuláshoz.
 • Frusztrációs toleranciája alacsony.
 • Teljesítményhelyzetben leblokkol.
 • Szabadidejével nem tud mit kezdeni.

Dyscalculia

A dyscalculia a számolási képesség részbeni hiányát, zavarát jelenti.
Nem tévesztve össze a számolási képesség teljes hiányával, a számolási képtelenséggel, az acalculiával.
Dyscalculiás az a gyermek, aki a matematika megtanulásához célzottan szükséges részképességei fejlődésében kórosan alulmarad a többi tantárgy megtanulását szolgáló részképességek fejlődéséhez képest.

Dyscalculia tünetei
 • A dyscalculia, a matematikai készségek károsodása, mely nem magyarázható szellemi fogyatékossággal, vagy a nem megfelelő oktatással.
 • A zavar vonatkozik alapvető feladatokra  (összeadás, kivonás, szorzás, osztás), valamint természetesen érintheti az absztraktabb folyamatokat is.
 • Gyenge a számemlékezet.
 • Szám- és mennyiségfogalom nem alakul ki.
 • Nem képes a gyermek a számokat értelmezni (számnév – számjegy egyeztetés).
 • Nehézséget okoz a számolás.
 • Számolásnál számok kimaradnak, számokat felcserél a gyermek számolás közben.
 • Bizonytalan a helyiérték rendszer.
 • Számok olvasásában, írásában, a műveletek végzésekor iránytévesztések vannak.
 • Kialakulatlan vagy hiányzó a mennyiségfogalom.
 • Nem tudja sorba rendezni a matematikai műveleteket.
 • Matematikai logika gyenge, vagy hiányzik.
 • Elvont fogalmakat nem érti meg.

Dysgraphia

A dysgraphia az írásmozgás zavara.

Az írásmozgásra vonatkozó tünetek
 • Rossz kézügyesség.
 • Merev kéztartás.
 • Görcsös ceruzafogás.
 • Rossz vonalvezetés.
 • Szabálytalan betűkapcsolás.
 • Olvashatatlan és csúnya az írás.
 • Lassú írástempó, betűtévesztések.
Tartalmi hibák
 • Helyesírási készségük jóval elmarad az intellektusuk alapján elvárhatótól.
 • Súlyos helyesírási problémák.
 • Egybe- illetve különírás.
 • Hosszú-rövid magánhangzó- és mássalhangzó párok meghallása.
 • Mondatvégi írásjel elmarad.
 • Mondat elején nagybetű, helyett kisbetű.
 • Mondatközi írásjel elmarad.
 • Máshogy írjuk – máshogy ejtjük.
 • Elválasztás pontatlansága.
 • Szótő- és toldalékelemzés.
 • Írásjelek lehagyása a magánhangzókról.
 • Kétjegyű mássalhangzók helyett egyjegyűt írnak.
 • Betűkihagyások (alma-ama).
 • Betűbetoldások (krumpli-kurumpli).
 • Betűk sorrendjének felcserélése (hártya-hátyra).
 • Értelmetlenül írnak gyakran szavakat.
 • j-ly tévesztés.
 • Szótagokat is felcserélhetnek, megduplázhatnak, kihagyhatnak.
 • Szavak kihagyása mondatból.
 • Toldalék különírása a szótól.
 • Szavakat vagy mondatot egybeírnak.

Dyslexia

Az olvasástanulás terén mutatkozó zavart jelenti.

Egy gyermek akkor tekinthető dyslexiásnak, amikor olvasásban – ép általános intelligencia mellett – legalább két évet meghaladó jelentős lemaradása van a kortársaihoz képest. A dyslexia nem egyenlő az olvasásgyengeséggel.

Az olvasás, írás területén fellépő nehézségek
 • Betűtévesztések – fonetikai vagy vizuális hasonlóság alapján.
 • Betűkihagyások vagy betoldások.
 • Szótag kihagyások vagy betoldások.
 • Betűsorrend megfordítása (reverzió), amikor a gyermek az el helyett le-t olvas.
 • Elővételezések (anticipáció), mely során a szóban előforduló betűk közül kettő válik azonossá pl.: csőre – csere.
 • Megtapadás (perszeveráció), amikor a gyermek megtapad az előző szó egy betűjénél, és azt viszi tovább a következő szóba.
 • Szóroncsok, amikor a betűk több, mint fele helytelen.
 • Ismétlődések, mely során a gyermek egy szót csak többedik próbálkozásra tud kiolvasni (első osztályban még elfogadható).
Szövegértés zavara

A szövegértés és az olvasástechnika általában kölcsönhatásban áll egymással. Jobb technika esetén természetesen jobb a szövegértés is.

Dyslexiás gyermekeknél megbomlik ez az összefüggés!!!

Egyesek jó technikával is szinte semmit nem értenek meg a szövegből, míg mások a sok hibával eltorzított elolvasott szöveget is megértik!!!

Beszéd és emlékezet területén jelentkező tünetek
 • Gyenge a szókincs, kevés az aktívan használt szó, szótalálási nehézségei vannak a gyermeknek.
 • Nehezen tanul meg új szöveget.
 • Mondatalkotásai szegényesek, rövid, egyszerű mondatokat használ.
 • Szövegemlékezete gyenge.
Magatartásban fellépő tünetek
 • A dyslexiás gyermekek általában fáradékonyak, dekoncentráltak, teljesítményük ingadozó.
 • A sorozatos kudarcélmények hatására kerülik az iskolai munkát, szívesen bújnak ki alóla.
 • Kompenzációs viselkedésként megjelenik náluk az agresszivitás, vagy éppen a szorongás, a bohóckodás, a merészség – bármi amivel ki tudnak tűnni társaiktól.
Egyéb tünetek
 • Fejletlen ritmusérzék.
 • Dominancia zavarok.
 • Testséma nehezen alakul ki.
 • Finommozgásuk ügyetlen.
 • Térben és időben rosszul tájékozódnak.
 • Felnőttkoráig végigkíséri az egyént.
 • Az olvasásban és a helyesírásban speciális hibák.
 • A defektus családi halmozódást mutat – a férfiaknál gyakoribb, mint a nőknél.
 • Az egyén intelligenciaszintje átlagos vagy átlag feletti.